Om prosjektet

Voss Kommune utarbeida ein reguleringsplan for strandareal langs Vangsvatnet på Voss (vedtatt i 2012). I denne planen er det avsett plass til friområde, festivalområde, nærmiljøanlegg og idrettsføremål. Området er lokalisert i det vi kallar «hjarta av Voss» mellom Voss Camping/utebassenget og Vangsvatnet, og vidare mot utescena.

utklipp-hordaland

Ei prosjektgruppe under prosjektnamnet ”Voss Aktivitetspark” tok initiativet til eit arbeid med utforming og finansiering av ein aktivitetspark i dette området.

Prosjektgruppa består av Voss Brettlag, Voss Freestyleklubb, Voss MTB-klubb, Ekstremsportveko og uavhengige eldsjeler. Vi jobbar på frivillig basis og har møter jamt og trutt internt, og med Voss Kommune for å skape framdrift i prosjektet. Voss Kommune har ansvar for vedlikehald av parken.

Styret består av:
• Joar Wæhle
• Torgunn Hegland
• Pernille Olafsen Mustad
• Magnus Viken
• Stine-Marie Hegrenes

Me byrja prosjektet i 2013 og er i dag ei foreining som jobbar målbevisst med å utvikle området vidare. Vi har valt å dele opp prosjektet i 3 deler for å gradvis leggje stein for stein, og skape resultat og aktivitet parallelt med vidare arbeid og planlegging. Fase 1 med etablering av pump track vart ferdigstilt våren 2016.

Fase 2 med etablering av treningspark vart ferdigstilt våren 2018
Fase 2 med etablering av treningspark vart ferdigstilt våren 2018

Mål

Med dette prosjektet ynskjer vi å:

 

 • Bidra til at Voss har Vestlandets beste aktivitetstilbod.
 • Bidra med nyskaping.
 • Leggje til rette for uorganisert aktivitet og folkehelse.
 • Skape ein sentrumsnær generasjonsmøteplass.
 • Byggje opp omkring reiseliv, arrangement og destinasjonsutvikling.

Målgruppe

Voss Aktivitetspark skal vere eit døgnope og gratis anlegg for alle. Viktig å presisere at Ungdomskulen vil vere næraste nabo av anlegget og ei viktig målgruppe i prosjektet. Samtidig ser vi at familier og turistar er ivrige brukarar av det vi har bygd til no, og vidare sentrale målgrupper for prosjektet.

Sesong

Voss Aktivitetspark er eit utandørs anlegg som vil vere ope heile året. Hovedsesong vil gjerne vere frå april til oktober, men ved plussgrader er det fullt mogleg å ta i bruk anlegget også vinterstid. Anlegget skal elles vere bygd for å tole flaum. Enkelte element, blant anna i pump track og treningspark, er også bygd med omsyn til bruk i regn. Døme på dette er friksjon i handtak og underlag. Vidare kan det nemnast at vi planlegg å lyssetje anlegget for å tilretteleggje for aktivitet på kvelden.

va-haust

Finansiering

Vi har fått god støtte til realisering av dei fyrste byggjetrinna; pump track og treningspark. Her kan vi liste opp:

 • Voss Sparebank
 • Voss Vekselbank
 • Sparebanken Vest
 • Hjartebank
 • Kraftfondet
 • Sparebankstiftinga Hardanger
 • Vossasvinten
 • Prestegardsmofondet
 • BKK
 • Voss Energi
 • Voss Kommune

Foreininga si oppgåve er vidare å søkje om midlar til byggjetrinn 3 som er eit meir omfattande prosjekt enn byggjetrinn 1 og 2. Vi har fått eit kostnadsoverslag på ca 12 millionar kroner, og vi er avhengig av brei og god støtte for å lukkast med å realisere prosjektet. Vi håpar lokalbefolkning, næringsliv og reiseliv på Voss ser verdien av prosjektet, og at næringsdrivande ser potensialet i å hauste fruktar av ein ferdistilt aktivitetspark i hjarta av Voss.

Viktig å nevne at Voss Kommune vil stå som utbyggjar, og vil dermed kunne søkje om tippemidlar til ulike tiltak i parken.